Xhosa


IsiXhosa is one of the spoken languages in South Africa. An understanding of isiXhosa is increasing almost everyday.

Our aim is to facilitate meaningful commnunication with Xhosa speaking citizens, to increase one's opportuinties in the job market and to enable our students to have knowledge of one South Africa's official languages.

We believe that learning isiXhosa will increase chances of one job security in an South Africa, especially where Xhosa people work and do their business.

We believe that a lack of both knowledge and understanding one's culture can lead to misunderstanding between people.Thus learning isiXhosa can help one to understand isiXhosa culture so that one can interact meaningfully with the Xhosa speaking community.

We strongly believe that language is the powerful tool of of facilitating the understanding of cultural diversity our new South Africa. Therefore, we value isiXhosa not just as a language but as a life long learning skill.

IsiXhosa yenye yelwimi ezithethwayo eMzantsi Afrika ngoko ke sibalulekile kwabantsundu nakwabamhlophe. Ukusetyenziswa kwesiXhosa kuyanda mihla le.

IINJONGO ZETHU:
Ukwenza lula unxibelelwano nabemi abathetha isisiXhosa.
Ukwandisa amathuba emisebenzi kubani
Ukwenza abafundi bethu babenako ukuba nolwazi lolwimi olunye lwabantsundu olusemthethweni eMzantsi Afrika.

Sikholelwa ukuba ukufunda isiXhosa kwandisa amathuba okuba nomsebenzi osisigxina ingakumbi xa usebenza ,usenza ushishino nabantu abathetha isiXhosa.

Sikholelwa ekubeni ukungabinalwazi lwaneleyo lwenkcubeko yomntu ngamnye kungabangela ukungaqondani phakathi kwabantu ababini.Kungoko ke ukufunda isiXhosa kungenza ukuqonda ngokwenkcubeko, ke ngoko ubani abenokusebenzisana noluntu oluthetha isiXhosa.

Sikholelwa ngamandla ukuba ulwimi sesona sixhobo sinamandla sokwenza lula ukuba sazane ngokweenkcubeko zethu kulo Mzantsi Afrika wentlanga ezahlukeneyo.Yiyo loo nto singasixabisi isiXhosa njengo lwimi kuphela kodwa njengemfundo yobuchule baphakade.